Çağrı Merkezi: 0 850 XXX X XXX

KVKK

GİYİMSAN KONFEKSİYON TİC. VE SAN. A.Ş.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı Giyimsan Konfeksiyon Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan, https://www.giyinsen.com alan adlı internet sitesinin (“Site”) kullanımı amacıyla Site’ye üye olarak kaydolan kişilerin (“Üye”), kullanımları sırasında elde edilen kişisel verilerinin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemek ve elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçları, aktarılma amaçları, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve de ilgili kişilerin hakları konularında Üyeleri aydınlatmaktır. Bu aydınlatma metni, Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası niteliğindedir ve burada tanımı yer almayan ifadelerin yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

 

Üye, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 1.      Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Üyelerimizin ve Site’yi kullanan kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuatta yer alan hükümlere ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.

 1.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz Site kapsamında Şirket tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle etkinlik ve sosyal medya mecraları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak Üyelerimizin açık rızaları veya onayları veya ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Şirket, Üyeler’in Site’yi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla kişisel verileri toplamaktadır.

Şirket, çerezler (Cookie) vasıtasıyla veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla kişisel verileri üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Üye tarafından ziyaret edilmekle birlikte Üye’nin masaüstü veya mobil cihazına kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerez kullanarak Üyelerin Site hakkındaki durum ve tercih ayarlarını saklar bu sayede Site’nin kullanımını kolaylaştırır. Çerez aracılığıyla Site’yi kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgiler elde edilmektedir. Tarayıcıların pek çoğu başta çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır, ancak Üye’nin çerez kullanımına ilişkin ayarları tarayıcı üzerinden değiştirmesi mümkündür. Bu ayarlar sonucunda çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde internet sitelerinin istendiği şekilde işlememesi veya Üyelerin Site’ye erişememesi gibi sonuçlar doğabilmektedir.

Bunlara ek olarak, Şirket’ten promosyon e-postası almanız halinde, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıkladığınızı belirlemek için işaretler, özelleştirilmiş bağlantılar ve benzeri teknolojiler ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

Üyelerimizin; din, mezhep, etnik köken; sağlık, genetik, cinsel hayat; dernek, vakıf sendika ve benzeri üyeliklerine ilişkin özel nitelikli kişisel verileri tarafımızca hiçbir koşul altında işlenmemektedir.

 1.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket’in sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; işbu Aydınlatma Metni’nde ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaçları kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Şirket, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda, kişisel verilerinizi;

 • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • müşterilerimizin açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması,
 • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Şirket’e ait mağazaların, binaların, tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
 • KVKK’dan ve yürürlükteki diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

amaçlarıyla sınırlı olarak işliyoruz.

 1.       Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Üyelerimize ait ve/veya ilişkin kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, üyelerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili üyelerimizin açık rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi / yurt dışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirket sorumlu değildir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve  KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 • Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Başvuru Formu[link]’nu [MOU1] doldurarak Şirket’in “Sütlüce Mahallesi Karaağaç Cadde No:108-110/ Beyoğlu/İstanbul” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

7. Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, Şirket’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

8. Kişisel Verilerin Güncelliği

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirket’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Üyelerimizin Şirket ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 [MOU1]Link verilmesi gerekmektedir.